Ga naar instellingen - medewerkers

Klik op de groene + om een nieuwe medewerker / ruimte op te maken- geef naam in

- ken een wachtwoord toe

- zet actief (zo wordt deze zichtbaar in de agenda)

- kies soort medewerker of ruimte Je kan nu ook rechten toekennen aan de medewerker: welke functies mogen zij gebruiken / zien.


Klik op grijze knop applicatie rechtenDuid aan en klik daarna op 'opslaan